RAF-TRANS Rafał Witaszczyk: Projekt

„Dywersyfikacja usług przedsiębiorstwa RAF-TRANS Rafał Witaszczyk poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii i napraw turbosprężarek jako cel rozwoju firmy”CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu wysokiej jakości, a celami szczegółowymi prowadzącymi do niego są:

1/ dywersyfikacja świadczonych usług poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w skali przedsiębiorstwa i regionu,

2/ wzrost bezpieczeństwa i komfortu pracy pracowników,

3/ usprawnienie działania firmy, polepszenie już świadczonych usług, zwiększenie wydajności i jakości usług oraz rozszerzenie zakresu usług o nowe innowacyjne w skali przedsiębiorstwa usługi naprawy i regeneracji turbosprężarek

4/ zwiększenie innowacyjności firmy,

5/ wzrost możliwości usługowych przedsiębiorstwa, zwiększenie przychodów firmy i jej stabilności finansowej, 6/ sprzęt wysokiej jakościPLANOWANE EFEKTY

W ramach projektu zostaną wdrożone nowe usługi dotychczas nie świadczone w firmie. Nowe usługi będą uzupełnieniem obecnie świadczonych usług- będą to usługi komplementarne i innowacyjne w skali przedsiębiorstwa jak i regionu. Wnioskodawca posiadając doświadczenie zawodowe, wykwalifikowana kadrę pracowniczą, umiejętności i kontakty handlowe jest w stanie podjąć się realizacji wykonania trudnych i wymagających inwestycji. Realizacja projektu wpłynie także na zwiększenie obrotów firmy- wielkości ekonomiczne zostały uwidocznione we wskaźnikach oddziaływania projektu.W wyniku realizacji projektu możliwe stanie się powstanie silnego przedsiębiorstwa w pełni spełniającego oczekiwania podmiotu dającego perspektywy rozwoju oraz możliwość realizacji planów i strategii wewnętrznej przedsiębiorstwa.WARTOŚĆ PROJEKTU- 473 301,25 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH- 198 739,19 PLN